Algemene voorwaarden MEGA-WIN-ACTIE

 1. Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op winacties op de Facebook pagina en Instagram pagina van www.ve-tours.com. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie. Daarnaast worden per winactie specifieke voorwaarden van toepassing verklaard.

 • Deelnemers tot 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of verzorger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie. Zonder deze toestemming is deelnemer uitgesloten van de winactie.
 • Om mee te kunnen dingen aan de Mega -Win-Actie van VE-Tours.com dient er door de deelnemer een boeking gedaan te worden voor de Normandië reis van 2 t/m 6 april 2022.
 • De prijs vertegenwoordigd een waarde van €599,-
 • Deelnemer dient minimaal het aanbetaling bedrag voldaan te hebben voor betreffende reis. Indien aanbetaling uitblijft wordt deelnemer uitgesloten en zal de prijs worden overgedragen aan een nader te noemen deelnemer.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. VE-Tours.com kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • De winnaars kunnen per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is VE-Tours.com gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. VE-Tours.com is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs. Indien van toepassing.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door VE-Tours.com of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is VE-Tours.com niet verantwoordelijk voor de levering van de prijs. In dat geval zal de datum van levering van de prijs in overleg met de leverancier van de prijs worden bepaald.
 • VE-Tours.com is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). VE-Tours.com kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. VE-Tours.com mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.
 • De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is VE-Tours.com gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of wanneer dit gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze (bijvoorbeeld persoonlijk) aan de winnaar worden overhandigd.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. VE-Tours.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • VE-Tours.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de winactie noch voor eventuele gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de winactie of de aanwijzing van de winnaar.
 • VE-Tours.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website met betrekking tot de winactie.
 • VE-Tours.com is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • VE-Tours.com is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat VE-Tours.com daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie zal door VE-Tours.com op haar website op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u een e-mail sturen naar info@VE-Tours.com. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. VE-Tours.com zal zo spoedig mogelijk reageren